Защо диагностиката и лечението на ревматичните заболявания трябва да се провеждат от ревматолог?

За годините, през които практикувам ревматология, забелязвам две основни тревожни тенденции сред моите пациенти:

  • Пациентите често си самоназначават изследвания, най-често след фейсбук съвети или справка в Google search.
  • Пациентите биват диагностицирани и лекувани от неревматолози.

От тези две практики произтичат няколко проблема:

Проблем 1: Хипердиагностика и излишни притеснения 

Този проблем най-често е следствие на назначаване на широки панели имунологични изследвания или образна диагностика без съответните клинични връзки.  Най-често се стига до поставяне на диагнози като системен лупус поради завишени антинуклеаrни антитела или болест на Бехтерев, защото някой е разчел промени в сакроилиачните стави, и т.н. Повишените стойности на антитела, макар и без съответните клинични прояви, често са причина за продължителни притеснения от страна на пациента относно „налично“ или бъдещо развитие на автоимунно заболяване.

Проблем 2: Сериозни финансови разходи.

Голяма част от имунологичните изследвания са скъпи и не се реимбурсират от НЗОК. Същото важи и за някои образни изследвания като ядрено-магнитен резонанс. Огромен е процентът пациенти, които идват при мен със самоназначени или назначени от неревматолог изследвания за над 200-300 лв, които често нямат връзка с клиничната картина и са от малка полза.

Проблем 3: Грешна диагноза

Немалко са пациентите, при които се стига до грешна диагноза поради ненавременно насочване към ревматолог или пръв преглед от друг специалист. Най-често при пациенти с артрит се поставя ортопедична диагноза: напр при артрит на коленните стави – проблем с менисците (който имат голям брой хора и без артрит и патологията там е честа находка на ядрено-магнитния резонанс). Този проблем в най-малка степен се дължи на грешна преценка на пациента, а по-скоро на слаба информираност от страна на общопрактикуващите лекари относно ревматичните болести.

Имайте предвид няколко неща:

  • В целия свят диагностиката и лечението на пациентите с ревматични болести се извършва с водеща роля ревматолог.
  • Специалността „Ревматология“ е слабо застъпена или липсва в практическото обучение в останалите клонове на вътрешните болести.
  • Повечето ревматолози имат достатъчно компетентност да интерпретират клинико-лабораторни, имунологични и образни изследвания.
  • Няма нищо лошо, ако в хода на диференциална диагноза друг специалист назначи допълнителни изследвания, но трябва своевременно да бъдете насочени към ревматолог, ако има някакви съмнения за ревматична болест.